Lojistik Market - İş Başvurusunda Bulunan Adaylar için Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince, iş başvurusunda bulunan adayların özgeçmişi içerisinde yer alan adayın adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminerler, konferanslar ve sertifika programları, referansları ve ilgili kişiyi tanıtan tüm veriler ile varsa iş görüşmesi sürecinde gerçekleştirilen sınav sonuçları, ilgili birimin adaya ilişkin değerlendirme notları gibi her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak “Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’nin işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi, Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi için gerekli insan kaynağının sağlanması gibi amaçlarla işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Lojistik Market tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve gerekmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara ayrıca Şirketimizin kullandığı bilişim sistemlerinin veri tabanlarına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında kişisel verileriniz, Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ile Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’nin meşru menfaati ve açık rıza alınması hukuki sebebine dayanarak, mail yolu ile Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’nin internet sitesi vasıtasıyla, insan kaynakları siteleri, fiziki ortamda ve formlar ile toplanmaktadır.

4. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları: Kanun’un 11. maddesi uyarınca; veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’ye başvurarak;
TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
- Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; internet sitemizde yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Denizciler Ticaret Merkezi - Aydıntepe Mah. Sahilyolu Cad. No:126/38-39 Tuzla / İSTANBUL” adresine gönderebilirsiniz.

- Elektronik olarak talepte bulunulması halinde; KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan lojistik.market@lojistikmarket.hs03.kep.tr adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle "info@logisticmarket.net" e-posta adresine iletebilirsiniz.

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.